Oferta

Projektowanie i kompleksowa hydroizolacja podziemnych części budowli w trakcie realizacji

Uszczelniania i naprawy istniejących konstrukcji budowlanych

th04
 • hydroizolacja spodu płyt fundamentowych
 • hydroizolacja ścian fundamentowych
 • hydroizolacje stropów
 • hydroizolacje tarasów zielonych
 • montaż węży iniekcyjnych
 • montaż taśm dylatacyjnych
 • uszczelnianie zbiorników (w tym na wodę pitną)
 • uszczelnianie przemysłowych obiektów żelbetowych
 • uszczelnianie budowli w systemie „białej wanny”
 • montaż węży iniekcyjnych
 • montaż taśm PVC
 • montaż uszczelek pęczniejących
th01
 • uszczelnienia rys i pęknięć metodą iniekcji ciśnieniowej
 • uszczelnienia przerw roboczych
 • uszczelnianie ścian szczelinowych
 • naprawy i uszczelnianie dylatacji
 • uszczelnienia podszybi windowych
 • stabilizacja i uszczelnianie gruntu
 • wzmacnianie i zszywanie konstrukcji murowych oraz żelbetowych metodami iniekcyjnymi
 • naprawy (wraz z pasywacją zbrojenia) i reprofilacje
 • naprawa konstrukcji żelbetowych
 • iniekcje ciśnieniowe sklejające, uszczelniające z użyciem materiałów chemoutwardzalnych (elastomery, duromery, żywice hydrostrukturalne)
 • naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych z użyciem technologii PCC oraz SPCC
 • uszczelnianie otworów po ściagach w ścianach fundamentowych
 • uszczelnianie przejść rur i instalacyjnych
 • wykonywanie iniekcji kurtynowych

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

Stabilizacja i wzmacnianie gruntów

th05
 • sklejanie elementów konstrukcyjnych
 • wzmacnianie budowli włóknami węglowymi
th03
 • wzmocnienia i stabilizacja gruntu
 • uszczelnienia gruntu

Odwodnienia wykopów

Odwierty z betonie oraz wykonywanie szczelnych przejść

 • projektowanie oraz kompleksowe odwodnienia budowli
 • iglofiltry
 • studnie odwodnieniowe
 • montaż, demontaż systemu odwodnień
th06
 • wiercenia w drogach, domach, budynkach nowych i zabytkowych
 • pod instalację grzewczą, wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjna, wentylacyjna i inne
 • oferujemy skuteczne i trwałe uszczelniania wykonanych otworów wraz z udzielniem gwarancji szczelności

Przykładowe uszczelnienia

Uszczelnienie 1

Uszczelnienie spodu płyty dennej oraz zamka w ścianie szczelinowej.

1) Wąż iniekcyjny 2) Hydroizolacja spodu płyty dennej 3) Wykonanie klina przyściennego z Hydrostop -Zaprawa Wodoszczelna

Uszczelnienie 2

Uszczelnienie rys metodą
iniekcji ciśnieniowej

1) Pakery iniekcyjne 2) Pompa iniekcyjna 3) Rysa w betonie przewodząca wodę

Uszczelnienie 3

Uszczelnienie ścian murowanych

1) Nawiercenie otworów pod kątem 45 stopni; 2) Wypełnienie otworów produktem Hydrostop-Iniekcyjny 3) Klin przyścienny z produktu Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna 4) Izolacja pionowa

Uszczelnienie 1

Uszczelnienie płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych

1) Wylanie chudego betonu 2) Ułożenie zbrojenia 3) Ułożenie hydroizolacji poprzez rozsypanie produktu Hydrostop-Mieszanka na chudym betonie 4) Wylanie płyty fundamentowej 5) Wykonanie klina przyściennego z produktu Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna 6) Nałożenie hydroizolacji z produktu Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna na ścianie fundamentowej oraz boku płyty

Uszczelnienie 2

Naprawa i doszczelnienie istniejących zbiorników na wodę i ścieki

1) Czyszczenie powierzchni zbiornika poprzez hydropiaskowanie 2) Pasywacja zbrojenia produktem Hydrostop-Pasywujacy 3) Reprofilacja ubytków w betonie produktem Hydrostop-Reper 4) Wykonanie klina przyściennego z produktu Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna 5) Nałożenie powłoki na ścianę z produktu Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 6) Napełnienie zbiornika wodą

Uszczelnienie 3

Uszczelnienie zielonych dachów i tarasów

1) Nałożenie hydroizolacji na strop betonowy z produktu Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna 2) Położenie termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego i przykrycie folią kubełkową 3) Warstwa filtracyjna z okrągłego płukanego żwiru 4) Położenie włókniny filtrującej 5) Położenie warstwy humusu 6) Posadzenie roślin

 

Słownik pojęć związany z uszczelnianiem i naprawą budowli